Tạo poster cá nhân với hiệu ứng chữ ẩn sau người trong Photoshop

Cách để tạo hiệu ứng chữ ẩn sau người trong Photoshop, anh em chỉ nên dùng cách này để tạo nguyên một bố cục để mục đích trang trí, không nên đặt tiêu đề vào phần này vì sẽ gây khó đọc nhen 😀