Share font xưa cũ

Các font xưa cũ viết được tiếng việt. Nguồn sưu tầm

Demo @ Lê Tuấn Anh

Riêng với font nước ngoài, để thêm dấu hoặc chúng ta tự vẽ hoặc sử dụng công cụ Glyphs để tạo ra các kí tự đặc biệt.

Trong AI: Vào Type/Glyphs
Trong PTS (CC): Window/Glyphs

Pasted 221
Pasted 220
Pasted 219
Pasted 218
Pasted 217
Pasted 216
Pasted 215
Pasted 213
Pasted 211
Pasted 208
Pasted 209
Pasted 207
Pasted 205
Pasted 204
Pasted 203

Tải Font xưa cũ tại đây

downloadddd

Leave a Comment